លោកស្រី Thinh នឹងក្លាយជាប្រធានាធិបតីស្រីទី១ របស់វៀតណាម

0
6
លោកស្រី Thinh ប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់វៀតណាម។ (SCMP)

វៀតណាម នឹងតែងតាំងលោកស្រី Nguyen Thi Ngoc Thinh ជាប្រធានាធិបតី រហូតដល់រដ្ឋសភាវៀតណាម ជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីជាផ្លូវការ។​

លោកស្រី Thinh គឺជាអនុប្រធានាធិបតីចាប់តាំងពីខែ មេសា ឆ្នាំ២០១៦មក។​ ក្រោមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញ វៀតណាម អនុប្រធាននឹងក្លាយជាប្រធានាធិបតីស្តីទី ប្រសិនបើប្រធានាធិបតីស្លាប់ក្នុងអាណត្តិ រហូតដល់រដ្ឋសភាជ្រើសរើសជាអចិន្ត្រៃយ៍ថ្មី៕

ប្រភព៖ scmp  ដោយ៖សុវណ្ណ