ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ដល់ទី១៥ សាំងធម្មតាមានតម្លៃ៤២០០រៀលក្នុងមួយលីត្រ និងប្រេងម៉ាស៊ូត ៤០០០រៀលក្នុងមួះយលីត្រ

0
12

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងលើការកំណត់តម្លៃប្រេងឥន្ធនៈ ដែលត្រូវលក់រាយតាមស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ ដោយចុះមកនៅតម្លៃ៤,២០០រៀល ក្នុង១លីត្រ សម្រាប់សាំងធម្មតា EA92 និង៤,០០០រៀល ក្នុង១លីត្រសម្រាប់ម៉ាស៊ូត។

គួរបញ្ជាក់ថា ផ្អែកតាមតម្លៃមធ្យមប្រេងឥន្ធនៈលើទីផ្សារអន្តរជាតិ ថ្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ដល់១៥ ខែតុលាឆ្នាំ២០១៨ នឹងត្រូវលក់លក់៤.៣៦៤រៀលក្នុងមួយលីត្រ សម្រាប់សាំងធម្មតា EA92 និង៤.១៩៥រៀលក្នុងមួយលីត្រ សម្រាប់សាំងម៉ាស៊ូត។

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹង របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មទាំងស្រុង៖