៤ សំណួរសំខាន់ៗមុននឹងចាយលុយ ប្រសិនបើអ្នកគ្មានចំណូល

0
35

សព្វថ្ងៃ យុវជនភាគច្រើនបានចំណាយលុយទៅលើរបស់ទំនើបៗ ដូចជា សម្លៀកបំពាក់ ទិញកាហ្វេថ្លៃៗ និងឧបករណ៍ថ្លៃៗជាច្រើនទៀត។​ ប៉ុន្តែភាគច្រើននៃយុវជនទាំងអស់នោះមិនទានមានចំណូលផ្ទាល់ខ្លួនទេ។ អ្នកខ្លះចាយលុយរបស់ឪពុកម្ដាយលើរបស់ប្រេនៗ ហើយមិនបានគិតថា ពួកលោកមានការលំបាកប៉ុណ្ណានោះទេ។ សូមពិចារណាសំណួរខាងក្រោមមុននឹងចំណាយលុយលើរបស់ថ្លៃៗ។

១. តើខ្ញុំបានប្រាក់ចំណូលមកពីនណា?

២. តើខ្ញុំបានចំណាយអស់ប៉ុន្មានហើយថ្ងៃនេះ?

៣.ហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំចាំបាច់ទិញវា?

៤.តើវាសំខាន់អ្វីខ្លះសម្រាប់ខ្ញុំ?