កម្រិតបរិមាណទឹកភ្លៀងដែលបានធ្លាក់តាមបណ្តារាជធានី-ខេត្តក្នុងរយៈពេលពីរថ្ងៃ

0
9

យោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានឱ្យដឹងថា កម្រិតបរិមាណទឹកភ្លៀងដែលបានធ្លាក់តាមបណ្តារាជធានី-ខេត្ត ដោយគិតចាប់ពីម៉ោង ៧ព្រឹកថ្ងៃទី ១៦ ដល់ម៉ោង ៧ព្រឹក ថ្ងៃទី ១៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៨នេះ។ ភ្លៀងធ្លាក់នៅតាមបណ្តារាជធានី-ខេត្តក្នុងរយៈពេលពីរថ្ងៃនេះបានធ្វើឱ្យទឹកជន់លិចនៅតាមបណ្តាខេត្តក្រុងមួយចំនួនក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

 

ប្រភព៖ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម

ដោយ៖ខ្លាំងៗ