ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ជ្រើសរើសបេក្ខជនបម្រើការងារនៅអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារចំនួន ៤៦៧នាក់

យោងតាមសេចក្ដីប្រកាសនៅលើគេហទំព័រហ្វេស៍ប៊ុករបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច​ និងហិរញ្ញវត្ថុ បានឲ្យដឹងថា ក្រសួងនឹងដាក់ឲ្យចុះឈ្មោះប្រឡងតាមរយអនឡាញ ចាប់ពីថ្ងៃទី១១ខែមិថុនាឆ្នាំ២០១៨…

អានបន្ត ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ជ្រើសរើសបេក្ខជនបម្រើការងារនៅអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារចំនួន ៤៦៧នាក់