ក្រសួងការងារ ផ្ដល់អាហារូបករណ៍ ចំនួន ១៣,៧៨៧ កន្លែង

ក្រសួងការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវ: ផ្ដល់អាហាររូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ​បរិញ្ញាបត្របច្ចេកវិទ្យាឯកទេសវិស្វករ និងបរិញ្ញាបត្ររង…

អានបន្ត ក្រសួងការងារ ផ្ដល់អាហារូបករណ៍ ចំនួន ១៣,៧៨៧ កន្លែង