ទូរស័ព្ទ​ Samsung​ នឹងបង្ហាញពីបច្ចេកវិទ្យាថ្មីដែលអាច​បត់​នៅ​ចុងឆ្នាំ​២០១៨នេះ

នៅពេលថ្មីៗនេះ ក្រុមហ៊ុន Samsung ប្រកាសពីសមត្ថភាពទូរស័ព្ទប្រភេទថ្មីរបស់ខ្លួនដែលអាចបត់បាននៅចុងឆ្នាំ២០១៨នេះ។ ប្រភេទទូរស័ព្ទស្មា​ត​ហ្វូ​ននេះមានសមត្ថភាព​អាច​បត់បែន​បាន​…

អានបន្ត ទូរស័ព្ទ​ Samsung​ នឹងបង្ហាញពីបច្ចេកវិទ្យាថ្មីដែលអាច​បត់​នៅ​ចុងឆ្នាំ​២០១៨នេះ