អាហារូបករណ៍ជំនាញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ ១០០% ចំនួន១០០កន្លែង នឹងផ្ដល់ជូនសិស្សបាក់ឌុបគ្រប់ឆ្នាំសិក្សា

មហាវិទ្យាល័យព័ត៌មាន និងគមនាគមន៍នៃសកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា នឹងផ្ដល់អាហារូបករណ៍ ១០០ កន្លែង…

អានបន្ត អាហារូបករណ៍ជំនាញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ ១០០% ចំនួន១០០កន្លែង នឹងផ្ដល់ជូនសិស្សបាក់ឌុបគ្រប់ឆ្នាំសិក្សា

អាហារូបករណ៍៣០០០កន្លែង កំពុងរងចាំសិស្សបាក់ឌុប២០១៨ នៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា

នៅក្នុងឆ្នាំសិក្សា២០១៨-២០១៩នេះ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា (UC) សម្រេចប្រកាសផ្តល់អាហារូបករណ៍ចំនួន៣០៥០កន្លែង សម្រាប់និស្សិតដែលខ្វះលទ្ធភាព…

អានបន្ត អាហារូបករណ៍៣០០០កន្លែង កំពុងរងចាំសិស្សបាក់ឌុប២០១៨ នៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា